Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Bolyai Műhely Alapítvány

 

Tartalomjegyzék:

1.

 

 

Számviteli beszámoló

 

1.1.

 

Számviteli beszámoló bemutatása

 

1.2.

 

Könyvvizsgálat

 

1.3.

 

Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz

2.

 

 

A szervezet bemutatása

 

2.1.

 

Elérhetőség

 

2.2.

 

Azonosító adatok

 

2.3.

 

Tevékenység általában

 

2.4.

 

Közhasznú tevékenység

 

2.5.

 

A szervezet vezetése

 

2.6.

 

Szervezeti felépítés

 

2.7.

 

Foglalkoztatottak

3.

 

 

A vagyon felhasználása

 

3.1.

 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

3.2.

 

Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

4.

 

 

Költségvetési támogatások felhasználása

 

4.1.

 

Költségvetési támogatások bemutatása

 

4.2.

 

Költségvetési támogatások felhasználása

5.

 

 

A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

 

5.1.

 

Bevételek

 

Kapott támogatások

 

Pályázati úton elnyert támogatások

 

Tagdíjból származó bevételek

 

Közhasznú tevékenység bevételei

 

Egyéb közhasznú bevételek

 

Vállalkozási tevékenység bevételei

 

5.2.

 

Kiadások

 

Cél szerinti juttatások

 

Vezető tisztségviselők juttatásai

 

Közhasznú tevékenység működési költségei

 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

 

5.3.

 

A tárgyévi gazdálkodás értékelése

 

Közhasznúsági cél teljesülése

6.

 

 

Köszönetnyilvánítás

 

6.1.

 

Köszönet a támogatóknak

           

 

 

 

1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak:

 

Számviteli beszámoló adatai

Beszámoló sor (EFt)

Tárgyév

Mérleg adatai

 

A.  Befektetett eszközök

0

I.  Immateriális javak

0

II. Tárgyi eszközök

0

III.Befektetett pénzügyi eszközök

0

B.  Forgóeszközök

1 181

I.  Készletek

0

II. Követelések

843

III.Értékpapírok

0

IV. Pénzeszközök

95

C.  Aktív időbeli elhatárolások

243

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 181

D.  Saját tőke

1 160

I.  Jegyzett tőke

2 000

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

 

III.Tőketartalék

0

IV. Eredménytartalék

-840

V.  Lekötött tartalék

 

VI. Értékelési tartalék

0

E.  Céltartalékok

0

F.  Kötelezettségek

21

I.  Hátrasorolt kötelezettségek

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

III.Rövid lejáratú kötelezettségek

21

G.  Passzív időbeli elhatárolások

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 181

 

 

Közhasznú eredménykimutatás adatai

 

Összes közhasznú tevékenység bevétele

18 948

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

13 266

- alapítótól

0

- központi költségvetési szervtől:MTA,Közigazg.és Igazságü.Miniszt.                                            

18 100

- helyi önkormányzattól

0

- egyéb                                                                            

 

Pályázati úton elnyert támogatás

0

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

Tagdíjból származó bevétel

0

Egyéb bevétel

848

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

Összes bevétel (A+B)

18 948

Közhasznú tevékenység ráfordításai

18 945

Anyagjellegű ráfordításai

10 143

Személyi jellegű ráfordítások

8 408

Értékcsökkenési leírás

321

Egyéb ráfordítások

73

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

Rendkívüli ráfordítások

0

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

Anyagjellegű ráfordítások

0

Személyi jellegű ráfordítások

0

Értékcsökkenési leírás

0

Egyéb ráfordítások

0

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

Rendkívüli ráfordítások

0

Összes ráfordítás

18 945

Adózás előtti vállalkozási eredmény

0

Adófizetési kötelezettség

0

Tárgyévi vállalkozási eredmény

0

Tárgyévi közhasznú eredmény

3

 

 

Tájékoztató adatok

 

Személyi jellegű ráfordítások

8 408

Bérköltség

6 285

bérköltségből: megbízási díjak

0

bérköltségből: tiszteletdíjak

0

Személyi jellegű egyéb kifizetések

426

Bérjárulékok

1 697

A szervezet által nyújtott támogatások

0

 

 

1.2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.                        

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség

A szervezet elérhetősége:

Székhely: 1148. Budapest, Őrs Vezér tér 11.fsz.1.

http.: www.bolyaimuhely.hu

2.2. Azonosító adatok

A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Bolyai Műhely Alapítvány besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:

Bejegyző szerv.: Fővárosi Bíróság

Regisztrációs szám: 8258

2.3. Tevékenység általában

A Bolyai Műhely Alapítvány 2001 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak:

Az Alapítvány célja: A legkiválóbb középiskolás és egyetemista fiatalok neveléséhez hozzájárulni annak érdekében, hogy mint kiválóságok alkalmassá váljanak országépítő feladatok elvégzésére. Részükre általános emberi értékek (tudás, kultúra, társadalmi érzékenység) közvetítése, pályaválasztás megkönnyítése. Segíteni nekik közösen megtanulni, hogy miként lehet az életet élve saját maguk, családjuk és adott kisközösségük fejlesztésével alkotni és munkálkodni.

 

A Bolyai Műhely Alapítvány a Közhasznú Szervezetkről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. ő c/4. pontja szerinti nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, valamint a c/5. pontja szerinti kultúrális közhasznú tevékenységet folytat.

2.4. Közhasznú tevékenység

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze:

Az Alapítvány a fennt felsorolt közhasznú tevékenységeket a következő módokon valósítja meg.:

- A résztvevő fiatalok élő alkotó műhely keretében intenzív csoportmunkára építve dolgozzák fel az emberi lét alapértékeit a kultúra (elsősorban a könyv, film, élő példaképek) kimagasló alkotásain keresztül.

- Az alkotó műhely jogvédett anyagai egy kiépített és folyamatosan karbantartott, és fejlesztett intranet hálózaton válnak virtuálisan hozzáférhetővé a résztvevők számára.

2.5. A szervezet vezetése

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: A kuratórium elnöke: Dr. Bendzsel Miklós

A kuratórium tagjai: Dr. Bor Zsolt

                                Rácz Balázs

                                Dr. Czakó Erzsébet

                                Havass Miklós

                                                       

Az Alapítványt a kuratórium elnöke képviseli.

2.6. Szervezeti felépítés

A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés főbb jellemzői az alábbiak:

A szervezet szakmai igazgatója: Benyhe István

2.7. Foglalkoztatottak

A Bolyai Műhely Alapítvány foglalkoztatási helyzete az átlagos állományi létszámok tükrében a következő.:

 

Állomány megnevezése

Átlagos létszám

Bérköltség(EFt)

Főállású alkalmazottak

2

6 285

Megbízásos jogviszonyban fogl.-eseti-diákok

 

 

Összesen

2

6 285

 

 

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

 

Vagyoni helyzet alakulása

 

Változás

Megnevezés (EFt)

Előző év

Tárgyév

Értékben

%-ban

Induló tőke

2 000

2 000

0

0.00

Tőkeváltozás

6 578

               -843

-7 421

0

Vállalkozási eredmény

0

0

0

0.00

Közhasznú tevékenység eredménye

-7 421

3

7 424

0.00

 

 

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információk közlése nem szükséges.

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása

A szervezet a tárgyévben költségvetési szervektől támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása

A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:

 

Költségvetési támogatások felhasználása

 

Kapott

Felhasználás

 

Támogatás (EFt)

összeg

Célszerint

Működési

Maradvány

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

 

 

0

0

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei(MTA,KIM)

18 100

14 635

3 465

0

Helyi önkormányzatok és szervei

0

0

0

0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0

0

0

0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei

0

0

0

0

Alapító

0

0

0

0

Más forrás

 

 

 

0

Összesen

18 100

14 635

3 465

0

 

 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A Bolyai Műhely Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:

 

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató

Összeg (EFt)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

 

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei

 

Helyi önkormányzatok és szervei

0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei

0

Alapító

0

Más forrás      

 

Összesen

 

 

 

Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.

Tagdíjból származó bevételek

A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei

A Bolyai Műhely Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenységéből  0 e Ft bevételt ért el.

Egyéb közhasznú bevételek

A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen 848 e Ft bevételt  realizált.

Vállalkozási tevékenység bevételei

A Bolyai Műhely Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben kizárólag munkadíjat,  kaptak az alábbiak szerint:

 

Vezető tisztségviselők munkadíja, megbizási díja

Név

Összeg (EFt)

 

 

Benyhe István  főállású (szakmai igazgató 12 hó,oktatás 12 hó)

3 840

Összesen

3 840

 

 

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A Bolyai Műhely Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A Bolyai Műhely Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

CsatolmányMéret
Fájl bom_kozhasznusag_2011.rtf211.46 KB